60% помощи за работодатели по време на „коронавирус инфекция“!?

Какво е това?

Държавата може да обезщетява работодателите с 60% от размера на осигурителния доход за м.01.2020г. поради обявеното извънредно положение.

За кои работодатели важи?

Работодатели, които са изпълнили следните условия:

-издали са заповед на базата на обявеното извънредно положение за преустановяване дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители по чл.138а, ал.2 от КТ;

-издали са заповед за установяване на непълно работно време в предприятието или негово звено по чл.120в, ал.1 от КТ;

-са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

-са наели от персонала, за който ще ползват компенсация, преди датата на обявяване на извънредното положение;

-са посочени в дейностите, които имат право да кандидатстват-в Приложение 1/най-отдолу/

– за изплащане на компенсации могат да кандидатстват и работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U

– учредени са преди 1 март 2019 г. – и декларират намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
-учредени са след 1 март 2019 г. – и декларират намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

-нямат задължения, не са обявени в несъстоятелност и не са получавали помощи от държавния бюджет и др.;

За какъв период важи?

Компенсациите ще се се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Какъв е размерът на това обезщетение?

60% от осигурителният доход за м.01.2020г. за всяко лице, за което е приложени режима.

Може ли работодателят да прекрати някое от лицата?

Не!

-заетостта трябва да се запази за допълнителен период, за който се изплащат компенсациите;

-лицата не трябва да бъдат прекратявани основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда за периода, за който се изплащат компенсации;

Какви са задълженията на работодателя по този проект?

-да изплати пълния размер на трудовото възнаграждение за съответния месец;

-да си внесе осигуровките при равни други условия;

-да подаде заявление в дирекция „Бюро по труда“ като приложи към него:

1.заповед по чл102в или чл.138а от КТ;

2.декларация за обстоятелствата;

3.списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за получаване на компенсации. Списъкът съдържа данни за лицата (трите имена и ЕГН) и броя работни дни за периода на преустановяване на работа;

4.декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби

5.декларация за IBAN

Какво друго?

-ако работодателят възобнови работа и/или отмени заповедта за намалено работно време, трябва да уведоми съответното ТП на БТ в 3/три/ дневен срок;

-ако работодателят не изпълни по-горе споменатите задължения и/или декларира неверни данни – връща получените пари;

-компенсацията се отнася за работници и служители;

 

Важно!!! Приложение 1

Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008)

Код по КИД-2008   Наименование на позицията
47   Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.2   Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
47.8   Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
47.9   Търговия на дребно извън търговски обекти

49.3   Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1   Пътнически въздушен транспорт

55   Хотелиерство

56.1   Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3   Дейност на питейни заведения

59.14   Прожектиране на филми

79   Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

82.30    Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10    Предучилищно образование (частен сектор)

90   Артистична и творческа дейност

91   Други дейности в областта на културата

93   Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04   Поддържане на добро физическо състояние
Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

 

 

Ако имате въпроси – не се колебайте да пишете: office@abc-consult.eu

„АВС Консулт“ ООД

Харесайте ни на:
error
fb-share-icon

Вашият коментар